Privacy Policy

Fysiotherapeuten voor Purmerend hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapeuten voor Purmerend houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fysiotherapeuten voor Purmerend zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website of aan uw behandelend therapeut. .

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapeuten voor Purmerend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over onze zorgverlening
– Het uitvoering geven aan onze zorgverlening

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht tot zorgverlening;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapeuten voor Purmerend de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
– Woonadres en woonplaats en land
– Geboortedatum
– BSN
– Huisarts of specialist
– Zorgverzekering
– Beroep
– Sport/hobby’s
– Bij incasso uw bankrekeningnummer
– Gezondheidsgegevens
– De (lichamelijke) klachten waarvoor u onze hulp zoekt

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapeuten voor Purmerend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst en daarna in het archief voor > 15 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van ons Elektronisch Patiënten Dossier
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzamelen van patiëntervaringen.
– Het (geanonimiseerd) verzamelen van behandeluitkomsten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Fysiotherapeuten voor Purmerend van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft de volgende rechten:
● Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt    worden.
● Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronisch) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) (art. 15d lid 1 en 3 Wabvpz).
● Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
● Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
● Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
● Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
● Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging) (art. 15e Wabpvz)
● Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Rechten van ouders

Ben je nog geen 12 jaar? Dan beslissen jouw ouders over jouw medische behandeling. Daarom mogen je ouders jouw dossier inzien.
Ben je 12 jaar of ouder, maar nog geen 16? Dan is jouw toestemming nodig voordat jouw ouders inzage krijgen in jouw dossier. Dat is alleen anders als jouw ouders de informatie nodig hebben om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid op jouw leeftijd.
Als je 16 bent, heb jij zelf recht op inzage in jouw medisch dossier. Jouw ouders hebben geen recht op inzage. Behalve als jij daarvoor toestemming geeft net zo als dat voor volwassenen geldt.

Wanneer een letselschade advocaat of jurist namens jou je dossier opvraagt, dan wordt je belangenbehartiger gezien als zijnde jou zelf.
Dus heeft hij/zij recht op (gratis) elektronische inzage in je dossier en/of een elektronisch afschrift daarvan.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe therapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe therapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Op uw schriftelijke verzoek (per brief of e-mail) draagt uw therapeut het dossier over aan uw nieuwe therapeut. De oude therapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u gevraagd heeft uw dossier aan uw nieuwe therapeut over te dragen.

Uw dossier wordt dan door uw therapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen (dat laatste brengt kosten met zich mee). U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe therapeut worden overgedragen. Beide therapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Indien u van mening bent dat Fysiotherapeuten voor Purmerend niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

privacyreglement