Privacy Policy

Fysiotherapeuten voor Purmerend hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapeuten voor Purmerend houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fysiotherapeuten voor Purmerend zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website of aan uw behandelend therapeut. .

Wij laten ons door een onafhankelijk auditbureau beoordelen of wij doelmatig behandelen en werken volgens richtlijnen. Daarvoor worden behandeldossiers (anoniem) ingezien. Wij gaan er vanuit dat u dit goed vindt. U kunt echter altijd aangeven dat u hier geen toestemming voor geeft.

Ook verzenden wij geanonimiseerd data naar de Landelijke database van het KNGF . U kunt ook hier echter altijd aangeven dat u dit niet wilt.

Verder laten wij door Qualizorg (een onafhankelijke organisatie) door middel van de CQ-index navragen hoe tevreden u bent over onze werkwijze en benadering. Nadere informatie daarover vindt u hier. Ook dit kunt u weigeren, vertel het ons gerust.

Over ons privacybeleid kunt u meer lezen door hier te klikken.